Monday, August 17, 2009

ஆபாசத்திற்கு எதிரான அரசின் நடவடிக்ைககைள வரேவற்ேபாம்

மலிவான பாலியல் உணர்வுகைளயும் ஆபாசத்ைதயும் தூண்டும் வண்ணம்இலங்ைகயின் கலாசார சூழல் மிக ேமாசமாக மாசுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது.ெபௗதீக சூழல் மாசைடதல் குறித்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்ைககள் அளவுக்குக்கூட, இக்கலாசார சூழல் மாசைடதைலக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்ைககள்ேபாதியளவு எடுக்கப்படாமேலேய இருந்து வந்தது.இலங்ைகயின் உயர் கலாசாரப் ெபறுமானங்கைள ேபணுவதில் அக்கைறெகாண்டிருந்த சக்திகள் இது குறித்து அடிக்கடி ேபசியும் எழுதியும்வந்திருக்கின்றன. எனினும், அைவ குறித்து நாட்டின் தைலைமேயா, அரசியல்தைலவர்கேளா, உ􀂾ய அதிகா􀂾கேளா ேபாதியளவு நடவடிக்ைகஎடுக்கவில்ைல. பல சந்தர்ப்பங்களில் இவற்ைறக் கண்டும் காணாதவைகயிேலேய இவர்கள் நடந்துெகாண்டனர்.இலங்ைக சமூகம் மிக ேவகமாக பண்பாடுகைளயும் உயர் ெபறுமானங்கைளயும் இழந்து, வழ்ீ ச்சிப் பாைதயில் ேவகமாக நைட ேபாட்டுக்ெகாண்டிருந்தது. இது குறித்து சமூக, சமயத் தைலவர்கள் மட்டுேம அக்கைறெகாண்டிருந்தனர்.ெபற்ேறார்கள் கூட என்ன ெசய்வது எனத் ெத􀂾யாது தடுமாறிக்ெகாண்டிருந்தனர். குறிப்பாக வள􀂾ளம் பருவ மாணவ, மாணவிய􀂾டம்ஆபாசமும் மலிவான பாலியல் உணர்வுகளும் மிக ேவகமாகத் ெதாற்றிக்ெகாண்டிருந்த ஒரு சூழலிலிருந்து, அவர்கைள எவ்வாறு மீட்பது எனத்ெத􀂾யாது குழம்பியிருந்த ெபற்ேறாருக்கு அரசாங்கம் அண்ைமக் காலமாகஎடுத்து வரும் நடவடிக்ைககள் மிகப் ெபரும் ஆறுதலாக அைமந்து வருகிறது.ஊடகங்களில் பாடசாைல மாணவ மாணவியர் குறித்த ஒரு சில விடயங்கள்மட்டுேம பகிரங்கமாகப் ேபசப்பட்டது. ஆனால், அந்தரங்கமாக இலங்ைகசமூகத்தின் எல்லா மூைல முடுக்குகளிலும் ஊடுருவியுள்ள இவ்வாறானநச்சு சூழைல எவ்வாறு தூய்ைமப்படுத்து வது என்பது குறித்து நன்கு அலசிஆராய ேவண்டும்.அரசு இப்ேபாது எடுத்து வரும் நடவடிக்ைககள் மிகவும் வரேவற்கத் தக்கைவ.ெவறும் ெபாருளாதார ஆதாயங்களுக்காகவும், ேவறுபல இழிந்தேநாக்கங்களுக்காகவும் இைளஞர் யுவதிய􀂾ன் கவனங்கைள ேவறு திைசேநாக்கித் திருப்பும் வைகயில் பல்ேவறு சக்திகள் இந்த ெவட்கக்ேகடானெசயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தன. அவர்கைள ேகட்பார், பார்ப்பார் யாருமில்ைலஎன்ற ைத􀂾யத்தில் மனம் ேபான ேபாக்கில் அவர்கள் ெசயற்பட்டு வந்தனர்.இப்ேபாது அரசாங்கம் எடுத்து வரும் நடவடிக்ைககள் இவ்வாறான தவறானெசயல்கைளக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ெகாண்டுவர உதவும். அேதேவைள,இவ்வாறான ெகடுபிடிகள் அதிக􀂾த்தால் இந்த சக்திகள் ேவறு மாற்று வழிகள்மூலம் தமது ெவட்கக்ேகடான ெசயல்கைள முன்ெனடுக்க முயலும். எனேவ,அவற்ைறயும் அறிந்து தைடெசய்வது அவசியமாகும்.சட்டங்களால் மட்டும் இவ்வாறான அசிங்கங்கைளத் தடுத்து நிறுத்தமுடியாது. இதைன ஒழிப்பதற்கான மன விருப்பேம எல்ேலா􀂾லும்வளர்க்கப்பட ேவண்டும். ஆதலால், இலங்ைக சமூகத்தில் உயர்ெபறுமானங்கைள ஊட்டி வளர்ப்பதற்கான ஆன்மீகக் கல்விக்கு ெபரும்முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும்.இன்று சர்வேதச அளவில் உயர் மனிதப் ெபறுமானங்கைள சிைதப்பதற்கானசதித் திட்டங்கள் அரங்ேகற்றப்பட்டு வருகின்றன. எவ்வாறான புதிய புதியவழிகள் மூலம் தமது ெகட்ட ேநாக்கங்கைள அைடந்துெகாள்ள முடியுேமாஅவற்ைறெயல்லாம் முடிந்தவைர பயன்படுத்துவதற்கான நிறுவனம் சார்ந்தமுயற்சிகள் அரங்ேகறுகின்றன.இைணய வைலயைமப்பு உலகளாவிய தகவல் மற்றும் அறிவு வளர்ச்சிக்குப்ெபரும் பங்காற்றுவது ேபாலேவ, ஆபாச உணர்வுகைளத் தூண்டும் மலினமானேநாக்கங்களுக்கும் தீனி ேபாடுகிறது. ஆகேவ, சாதனங்கள், புதிய வழிமுைறகள்ஊடாக அைடயப் ெபறும் நன்ைமயான பக்கத்ைதேய நமது மக்களுக்கு நாம்வழங்க ேவண்டும். அழிவின் தூைத அவர்களிடம் ெகாண்டு ெசன்றுேசர்ப்பதால், வளரும் தைல முைற ஒன்ைற அதன் முைளயிேலேய கிள்ளிஎறியும் துேராகத்ைத ெசய்ததாகேவ மாறிவிடும்.உலகமயமாதலின் எதி􀂾ைடயான பக்கங்கைளப் பற்றிய ேபாதிய அறிவுஎமக்கு ேவண்டியுள்ளது. நவனீ சாதனங்கள் பற்றிய அறிவு ெபரும்பாலானெபற்ேறார்களிடம் இல்லாமல் இருப்பைத தவறான முைறயில் தமக்குவாய்ப்பாகப் பயன்படுத்தும் பிள்ைளகைள நாம் பரவலாகக் காண்கிேறாம்.ஆகேவ, மாற்றம் உள்ளங்களில் ஏற்படுத்தப்படுவது அடிப்பைடத்ேதைவயாகும்.அேதேபால புறச்சூழலும் இதற்கு சாதகமாக சிறந்த முைறயில்ஒழுங்கைமக்கப்பட ேவண்டும். இந்த வைகயில் அரசாங்கம் அண்ைமக்காலமாக ஆபாசத்திற்கு எதிராக எடுத்து வரும் நடவடிக்ைககள் மிகவும்வரேவற்கத்தக்கைவ. அதற்காக நாம் ஜனாதிபதிக்கு நன்றி கூறக்கடைமப்பட்டுள்ேளாம்.
மீல்பர்வி
Reactions:

0 comments:

Post a Comment